Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN
ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego
działającego w domenie www.bielagro.pl
obowiązujący od dnia 04/05/ 2020 r.

Niniejszy Regulamin stanowi ogólny zbiór postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej działającej w domenie www.bielagro.pl

Spis treści:
Rozdział I. Słownik – charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie.
Rozdział II. Postanowienia ogólne.
Rozdział III. Sposoby złożenia zamówienia.
Rozdział IV. Informacje o cenie.
Rozdział V. Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.
Rozdział VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).
Rozdział VII. Prawo odstąpienia od umowy.
Rozdział VIII. Procedura reklamacyjna towarów:
– rękojmia za wady,
– gwarancja
Rozdział IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż oraz bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów).
Rozdział X. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

Rozdział I
Słownik – charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zwany w dalszej części „Regulaminem ogólnych warunków sprzedaży” bądź „Regulaminem”.

SprzedawcaSławomir Ostaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Ostaszewski BIELAGRO z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Rejonowa 7, 17-100 Bielsk Podlaski działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Wpis do ewidencji w CEIDG jest dostępny pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=f8190d6f-26a8-463f-9219-59a9c9ac6f41

Numer NIP 543 137 43 11

Numer REGON 050702111

Numer telefonu: + 48 505 338 048

Adres e-mail: sklep@bielagro.pl

Adres korespondencyjny (w tym właściwy dla składania reklamacji):

BIELAGRO Centrum Rolno-Ogrodnicze
Sławomir Ostaszewski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Rejonowa 7

Adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@bielagro.pl

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana w dalszej części Regulaminu „Konsumentem”.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://bielagro.pl zwana w dalszej części Regulaminu „Stroną internetową”.

Sklep internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „Sklepem internetowym”.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

Towar/produkt – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna – sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, mimo zachowania należytej staranności.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 3. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://bielagro.pl prowadzi: sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, środków ochrony roślin, wyrobów metalowych, drewna, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, narzędzi ogrodniczych, artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów oraz świadczy: działalność usługową wspomagająca produkcję roślinną, sprzedaż, wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych, działalność usługową związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 4. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 3. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

Rozdział III
Sposoby złożenia zamówienia

 1. Zamówienia na towary i usługi prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:
  –  strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),
  poczty e-mail pod adresem: sklep@bielagro.pl
  telefonu pod numerem: +48 503 638 200 +48 505 338 048
 2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
  – Imię i nazwisko,
  – Adres do korespondencji (adres dostawy),
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu.
 5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o:
  – interesującym klienta towarze, w tym określenie jego rodzaju, a także zamawianej ilości,
  – cenie towaru,
  – dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci sms (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się:
  – zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (rodzaj/gatunek)
  – cena,
  – dane klienta,
  – wybrany sposób dostawy,
  – wybrana forma płatności za towar,
  – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bielagro.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
 11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

Rozdział IV
Informacja o cenie

 1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.bielagro.pl dotyczą tylko oferty asortymentu Sklepu i są ważne tylko w sprzedaży internetowej.
 6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, usuwania produktów z asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Rozdział V
Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar:
  – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy:
  BIELAGRO
  Centrum Rolno-Ogrodnicze
  Sławomir Ostaszewski
  17-100 Bielsk Podlaski
  Rejonowa 7
  Nr konta: 82 1240 5253 1111 0010 9698 4937
  (W tytule przelewu należy podać Numer zamówienia oraz Imię i nazwisko)
  – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia („za pobraniem”)
  – płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
  – płatność kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.
 3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto jest realizowane niezwłocznie w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

Rozdział VI
Informacje związane z dostawą towaru

 1. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (RP).
 2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Konsument w procesie składania zamówienia.
 5. Wysyłka towaru następuje po skompletowaniu zamówienia. O wysyłce Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 6. W przypadku wyboru „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.
 7. Odbiór osobisty towaru w sklepie stacjonarnym możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z osobistym odbiorem towaru.
 8. Dostawa (dowóz) do Kupującego transportem własnym na terenie miasta i okolic ustalana jest indywidualnie.
 9. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności.
 10. Ceny przesyłek kurierskich nie uwzględniają opcji dodatkowych takich jak np.: dostawa o wyznaczonej godzinie, dostawa w dni wolne od pracy (sobota).
 11. W przypadku towarów należących do niestandardowej grupy wysyłkowej, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.
 12. Podane niżej koszty doręczenia przesyłek dotyczą dostawy na terytorium Polski.
 13. Koszt przesyłek „za pobraniem” dotyczy zamówień o wartości do 1000,00 zł.
Waga przesyłki Przelew Pobranie
Waga do 1 kg 17,00 zł 27,00 zł
Waga 5-10 kg 20,00 zł 30,00 zł
Waga do 15 kg 25,00 zł 35,00 zł

Rozdział VII
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:
  – pisemnie na adres korespondencyjny:
  BIELAGRO Centrum Rolno-Ogrodnicze
  Sławomir Ostaszewski
  17-100 Bielsk Podlaski
  Rejonowa 7
  – drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@bielagro.pl
 3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem (w pkt. 2) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się na stronie internetowej sklepu (zakładka Reklamacje i zwroty), jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
 5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
  a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
  c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres:
  BIELAGRO Centrum Rolno-Ogrodnicze
  Sławomir Ostaszewski
  17-100 Bielsk Podlaski
  Rejonowa 7
 8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Rozdział VIII
Procedura reklamacyjna towarów

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Konsumentowi.
 5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 4 powinien wskazać:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres do korespondencji,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu,
  e) opis ujawnionej wady (na czym polega),
  f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru.
 6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują Konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:
  a) wymiana towaru na nowy.
  b) naprawa,
  c) obniżenie ceny,
  d) odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna.
 7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
 8. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań Konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
  a) pisemnie na adres Sprzedawcy:
  BIELAGRO Centrum Rolno-Ogrodnicze
  Sławomir Ostaszewski
  17-100 Bielsk Podlaski
  Rejonowa 7
  b) za pomocą poczty e-mail: sklep@bielagro.pl
  c) telefonicznie pod numerem: + 48 505 338 048
 10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
 11. W obrocie z przedsiębiorcami wyłącza się stosowanie przepisów w zakresie rękojmi za wady zakupionego towaru.

GWARANCJA

 1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją.
 2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 3. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest również w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.
 4. Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz sprzedanym towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza znajdujące się na towarze oznaczenia z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.
 5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. Wykonanie przez Konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Rozdział IX
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż, bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów)

 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.
 2. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

 MEDIACJA

 1. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
 2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

 1. Istnieje możliwość skorzystania ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

 1. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
 2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl
 3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org
 4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl

INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Rozdział X

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Sklepu danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym www.bielagro.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest BIELAGRO Sławomir Ostaszewski z siedzibą przy ul. Rejonowa 7, 17-100 Bielsk Podlaski. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rejonowa 7, 17-100 Bielsk Podlaski lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@bielagro.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez  administratora, zostały uregulowane w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
  – ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
  – ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
  – nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
  – zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
  – zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
  – zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://bielagro.pl
 9. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04/05/2020 roku.
 11. Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie http://bielagro.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).